Wariant III trybu podstawowego w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych

trybie podstawowym w wariancie III zamawiający w treści ogłoszenia wskazuje przeprowadzenie negocjacji w celu ich ulepszenia. Odmiennie do wariantu I oraz wariantu II wraz z publikacją ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych zamawiający udostępnia na stronie prowadzonego postępowania Opis potrzeb i wymagań o którym mowa w art. 282 Pzp

Opis potrzeb i wymagań zawiera:

 1. nazwę oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania;
 2. adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia;
 3. tryb udzielenia zamówienia;
 4. informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej;
 5. informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej,
 6. wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami;
 7. opis sposobu przygotowania oferty;
 8. sposób oraz termin składania ofert;
 9. termin otwarcia ofert;
 10. podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1;
 11. pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

Opis potrzeb i wymagań zawiera również:

 1. informacje, o których mowa w art. 281 ust. 2 pkt 1–9 i 11–19;
 2. określenie przedmiotu zamówienia;
 3. opis potrzeb zamawiającego i cechy charakterystyczne dostaw, robót budowlanych lub usług, stanowiące przedmiot zamówienia;
 4. minimalne wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia lub realizacji zamówienia, niepodlegające negocjacjom, które muszą spełnić wszystkie oferty;
 5. opis kryteriów oceny ofert, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert, a jeżeli przypisanie wag nie jest możliwe na etapie wszczęcia postępowania z obiektywnych przyczyn, zamawiający wskazuje kryteria oceny ofert w kolejności od najważniejszego do najmniej ważnego.

Po upublicznieniu Opisu potrzeb i wymagań (OPIW) wykonawcy zgodnie z art. 284 mogą zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści Opisu potrzeb i wymagań. Zamawiający udziela odpowiedzi niezwłocznie, najpóźniej jednak na dwa dni przed upływem terminu składania ofert podlegających negocjacjom, jeżeli wniosek o wyjaśnienie (OPIW) wpłyną do zamawiającego najpóźniej cztery dni przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawcy w wyznaczonym terminie składają oferty podlegające negocjacjom poprzez platformę, na której prowadzone jest postępowanie. Jeżeli liczba wykonawców, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu na podstawie art. 266 ust.1 pkt.1-6  jest mniejsza niż 3, zamawiający może kontynuować postępowanie, zapraszając do negocjacji ofert wykonawców lub unieważnia postępowanie na podstawie art. 256 ust.2 Pzp.

Zamawiający w myśl art. 288 Pzp może ograniczyć liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji, o ile liczba ta jest wystarczająca, aby zapewnić konkurencję. W związku z powyższym zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w OPIW wskazuje kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert oraz podaje maksymalną liczbę wykonawców, których zaprosi do negocjacji ofert.

Zamawiający zaprasza jednocześnie wykonawców do negocjacji ofert złożonych w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu, jeżeli nie podlegały one odrzuceniu, a jeśli zamawiający ustalił kryteria oceny ofert, które zamierza stosować w celu ograniczenia liczby wykonawców zapraszanych do negocjacji ofert, zaproszenie kieruje do tych wykonawców, których oferty spełniały w najwyższym stopniu te kryteria, w liczbie ustalonej przez zamawiającego wskazanej w dokumentacji postępowania. Ofertę wykonawcy niezaproszonego uznaje się za odrzuconą (art. 289 ust.2 Pzp).

Negocjacje mają charakter poufny, zaś zamawiający zobowiązany jest zapewnić równe traktowanie wykonawcom uczestniczącym w negocjacjach.  Co do zakresu negocjacji, to zamawiający prowadzi negocjacje do czasu doprecyzowania lub uzupełnienia wszystkich warunków podlegających negocjacjom. Przez warunki zamówienia w myśl art. 7 pkt. 29 Pzp należy  rozumieć warunki, które dotyczą zamówienia lub postępowania o udzielenie zamówienia, wynikające w szczególności z opisu przedmiotu zamówienia, wymagań związanych z realizacją zamówienia, kryteriów oceny ofert, wymagań proceduralnych lub projektowanych postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Zamawiający informuje równocześnie wszystkich  wykonawców, którzy pozostali w postępowaniu o zakończeniu negocjacji i zaprasza ich do składnia ofert ostatecznych ( art. 293 Pzp).  Termin składania oferty ostatecznych wynosi odpowiednio dla dostaw lub usług min 5 dni zaś dla robót budowlanych min. 10 dni.  Od dnia otwarcia ofert ostatecznych zamawiający udostępnia oferty podlegające negocjacjom.

Po otwarciu ofert ostatecznych zamawiający dokonuje ich weryfikacji w odniesieniu do przesłanek odrzucenia oraz dokonuje weryfikacji oświadczeń, o których mowa w art.125 ust.1 Pzp w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczenia. Po tej czynności dokonuje się oceny punktowej ma podstawie przyjętych kryteriów oceny ofert. Zamawiający wyznacza termin nie krótszy niż 5 dnia złożenia podmiotowych środków dowodowych wykonawcy posiadającemu wstępnie status oferty najkorzystniejszej. Zawarcie umowy następuje w terminie nie krótszym niż 5 dni jeżeli informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej przesłana została środkami komunikacji elektronicznej.

Poniżej schemat graficzny dla Trybu podstawowego Wariant III:

Sprawdź też:

Wariant I trybu podstawowego
Wariant II trybu podstawowego

Zobacz, jak działa funkcja Tryb Podstawowy w Asystencie Postępowania


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

 • admin159c

  admin159c

Artykuły o podobnej tematyce

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.