Tryb podstawowy w nowej ustawie Prawo zamówień publicznych – wariant I

Wariant I – „Wariant trybu podstawowego bez negocjacji”

Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej progów unijnych opisane zostały w Dziale III ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, szczególnie w art. 266 Pzp.

Trybem zastępującym powszechnie wykorzystywany tryb przetargu nieograniczonego jest Tryb podstawowy, o którym mowa w art. 275 Pzp.

Co warto zauważyć, tryb przetargu nieograniczonego został przypisany w nowych przepisach wyłącznie postępowaniom o wartości równej lub przekraczającej progi unijne.

3 warianty trybu podstawowego w Pzp 2021

Tryb podstawowy zgodnie z regulacją powyżej wskazanego przepisu art. 275 posiada trzy różne warianty, gdzie zamawiający zobowiązany jest sprecyzować dla danego postępowania w jakim wariancie Tryb podstawowy będzie przez niego realizowany.

  1. Wariant pierwszy wskazuje na wybór oferty bez prowadzenia negocjacji
  2. Wariant drugi z możliwością prowadzenia negocjacji
  3. Wariant trzeci wymaga przeprowadzenia negocjacji.

W jaki sposób przebiega postępowanie w trybie podstawowym bez prowadzenia negocjacji?

W przypadku podjęcia decyzji o przeprowadzeniu trybu podstawowego w wariancie pierwszym zamawiający publikuje ogłoszenie o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych zgodnie z wymogiem art.269 ust.1 Pzp  oraz zamawiający może dodatkowo udostępnić ogłoszenie na swojej stronie internetowej lub w inny sposób.

W dniu publikacji ogłoszenia zamawiający udostępnia także Specyfikację Warunków Zamówienia na stronie prowadzonego postępowania. Zakres informacyjny jaki powinien zostać wskazany w SWZ ujęty został w art. 281 ust.1 Pzp. Po analizie zakresu informacyjnego wskazanego w przepisie należy zauważyć ,że nie odbiega on zasadniczo od dzisiejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Kluczowy jest pkt. 4 SWZ, gdzie zamawiający zobowiązany jest wskazać informację czy przewiduje wybór oferty najkorzystniejszej z możliwością prowadzenia negocjacji.

Po upublicznieniu SWZ

Po upublicznienie SWZ na stronie zamawiającego wykonawcy w przypadku wątpliwości co do treści  tego dokumentu mogą składać wnioski o udzielenie odpowiedzi na pytania,  z tym że zgodnie z art. 284 Pzp zamawiający jest zobowiązany udzielić odpowiedzi niezwłocznie lecz nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, jeżeli zapytanie wpłynęło do zamawiającego w terminie najpóźniej 4 dniu przed upływem terminu na składanie ofert. Ponadto zamawiający udzielając odpowiedzi zobowiązany jest uwzględnić regulację art. 8 pkt. 4 Pzp, zgodnie z którym termin obejmujący dwa lub więcej dni zawiera co najmniej dwa dni robocze.

Termin składania ofert w trybie podstawowym bez negocjacji

Termin składania ofert zgodnie z regulacją art. 283 w postępowaniu o wartości poniżej progów unijnych wynosi min. 7 dni dla postepowań gdzie przedmiotem zamówienia jest dostawa lub usługa lub 14 dni gdy przedmiotem zamówienia są roboty budowlane.

 

Jak złożyć ofertę?

Wykonawca składa ofertę w wyznaczonym terminie poprzez platformę zakupową, która została wskazana  przez zamawiającego w dokumentacji postepowania. Otwarcie ofert nie ma charakteru jawnego i publicznego , w związku z czym zamawiający podaje informację o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia najpóźniej przed otwarciem ofert udostępniając ją na stronie prowadzonego postępowania.

Otwarcie ofert

Otwarcie ofert następuje niezwłocznie po upływie terminu składnia ofert, nie później niż następnego dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert ( art. 222 ust.1 Pzp).

Czego dodatkowo może żądać zamawiający?

Zamawiający może żądać złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych z możliwością lub bez możliwości ich uzupełnienia co powinno zostać wskazane w dokumentacji postepowania.

Składanie oferty drogą elektroniczną

Wykonawcy składają ofertę wraz z oświadczeniem wstępnym, o którym mowa w art. 125 ust.1 Pzp w formie elektronicznej opatrzone odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w postaci elektronicznej opatrzone podpisem zaufanym lub podpisem bezpiecznym.

Po otwarciu ofert

Po otwarciu ofert zamawiający zamieszcza na stronie prowadzonego postępowania informację z otwarcia zawierająca dane wykonawców takie jak:

  • nazwa i adres siedziby
  • informacje o cenie ofertowej.

Kolejna czynnością jest badanie ofert w odniesieniu do przesłanek odrzucenia ujętych w katalogu art. 226 Pzp.  oraz sprawdzenie prawidłowości złożenia oświadczenia w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku przesłanek wykluczeń.

Co w przypadku braku oświadczenia lub błędów?

W przypadku braku tego oświadczenia lub w okoliczności gdy zawiera błędy zamawiający zobowiązany jest wezwać wykonawcę na podstawie art. 128 Pzp do uzupełnienia dokumentu.  W kolejnej czynności zamawiający przygotowuje ranking punktowy wykonawców w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert, wyznaczając wykonawcę który wstępnie uzyskuje status oferty najkorzystniejszej.  Po dokonaniu tej czynności zamawiający wzywa tego wykonawcę do złożenia przedmiotowych dokumentów dowodowych w zakresie spełniania warunków udziału  w postepowaniu i (lub) przesłanek wykluczeń jeżeli zostało to przewidziane w dokumentacji postępowania.

Po uzupełnieniu dokumentów na wniosek

Po uzupełnieniu dokumentów na wniosek, zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert (art. 239 Pzp) informując wykonawców o tym fakcie przesyłając do nić informacje o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz zamieszczają ta informacje także na stronie prowadzonego postępowania.

Informacja o wyborze oferty – co zawiera?

W myśl regulacji art. 253  informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zawiera także informację o wykonawcach, których oferty zostały odrzucone. W świetle nowych przepisów zamawiający zobowiązany jest, odmiennie jak zostało to uregulowanie w ustawi z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zamiesić na stronie internetowej uzasadnienie prawne i faktyczne odrzucenia oferty. Zawarcie umowy możliwe jest w po upływie 5 dni od przesłania informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Tryb podstawowy bez negocjacji i przetarg nieograniczony – podobieństwa i różnice

Jak można zauważyć Tryb podstawowy Pzp 2021 co do swojej formuły w zasadzie odzwierciedla przebieg trybu przetargu nieograniczonego z tą zasadniczą różnicą, iż w Trybie podstawowym nie ma możliwości zastosowania procedury odwróconej. Jako ciekaw należy uznać rozwiązanie opisane w art. 308 Pzp, gdzie dla Trybu podstawowego zamawiający może wykorzystać do wyboru oferty najkorzystniejszej  aukcję elektroniczną.  Poniżej schemat graficzny dla Trybu podstawowego Wariant I:

Sprawdź też warianty:

Wariant II trybu podstawowego
Wariant III trybu podstawowego

Zobacz, jak działa funkcja Tryb Podstawowy w Asystencie Postępowania


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

  • admin159c

    admin159c

Artykuły o podobnej tematyce

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.