Kontrola uprzednia udzielania zamówień

Kontrola uprzednia udzielania zamówień publicznych przeprowadzana jest przez Prezesa Urzędu przed zawarciem umowy, w stosunku do zamówień współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, jeżeli wartość zamówienia dla:

1) robót budowlanych – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 20 000 000 euro;

2) dostaw lub usług – jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro.

Natomiast w przypadku udzielania zamówień w częściach, kontroli uprzedniej będą podlegały zamówienia, których wartość określona dla danej części jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 1 000 000 euro.

Wszczęciem kontroli uprzedniej jest doręczenie Prezesowi Urzędu kopii dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia w celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej.

Na wniosek instytucji zarządzającej Prezes Urzędu może odstąpić od przeprowadzenia kontroli uprzedniej, jeżeli w ocenie tej instytucji postępowanie zostało przeprowadzone w sposób zgodny z przepisami ustawy.

W przypadku zamówień o wartości równej lub przekraczającej progi unijne, które obejmują aspekty związane z innowacyjnością lub których przedmiotem jest produkt innowacyjny, Prezes Urzędu może przeprowadzić kontrolę uprzednią dokumentów zamówienia na wniosek zamawiającego, bez względu czy wartość tych zamówień jest równa lub przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 10 000 000 euro (dostawy lub usługi) lub 20 000 000 euro (roboty budowlane). Kontrolą taką nie jest jednak objęta techniczna część dokumentów zamówienia.

W celu przeprowadzenia kontroli uprzedniej zamawiający, niezwłocznie po wydaniu przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze, dotyczących wyboru najkorzystniejszej oferty, albo po upływie terminu do wniesienia odwołania, a przed zawarciem umowy, przekazuje Prezesowi Urzędu, w formie pisemnej, kopię dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez kierownika zamawiającego, własnoręcznym podpisem, albo w formie elektronicznej.

Zamawiający zobowiązany jest poinformować organ kontrolny niezwłocznie o wniesieniu odwołania lub skargi, jeżeli nastąpi to po przekazaniu dokumentacji do kontroli uprzedniej. Prezes Urzędu wstrzymuje wówczas wykonanie kontroli uprzedniej aż do czasu wydania przez Izbę wyroku lub postanowienia kończącego postępowanie odwoławcze

Zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zamawiającemu informacji o wyniku kontroli uprzedniej, zawierającej w szczególności:

1) określenie postępowania, które było przedmiotem kontroli uprzedniej;

2) informację o stwierdzeniu naruszeń lub ich braku;

3) zalecenia pokontrolne, jeżeli w toku kontroli uprzedniej stwierdzono, że jest zasadne unieważnienie postępowania lub usunięcie stwierdzonych naruszeń.

W terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, zamawiający może wnieść w stosunku do wyniku kontroli umotywowane zastrzeżenia. W takim przypadku zakończeniem kontroli uprzedniej jest doręczenie zamawiającemu informacji o ostatecznym rozpatrzeniu zastrzeżeń.

Prezesa Urzędu obowiązują maksymalne terminy doręczenia informacji o wyniku kontroli uprzedniej:

  • 14 dni od dnia doręczenia materiałów do kontroli – w standardowych przypadkach,
  • 30 dni od dnia doręczenia materiałów do kontroli – w przypadku kontroli uprzedniej szczególnie skomplikowanej.

Istotne jest to, że do czasu doręczenia informacji o wyniku kontroli uprzedniej zamawiający nie może zawrzeć umowy, natomiast na wniosek Prezesa Urzędu kierownik zamawiającego pisemnie informuje o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

  • admin159c

    admin159c

Artykuły o podobnej tematyce

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.