Forma podmiotowych środków dowodowych a nowa ustawa Pzp

W postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego wartość jest równa lub przekracza progi unijne, podmiotowe środki dowodowe winny zostać złożone zgodnie z § 6 i 7 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów*

* mowa tu o Rozporządzeniu z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie.”(dalej jako: “Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r.”)

Podmiotowe środki dowodowe w formie elektronicznej

 

Zgodnie z treścią § 15 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy,

podmiotowe środki dowodowe oraz inne dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w rozporządzeniu, składa się w formie elektronicznej, w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, w formie pisemnej lub w formie dokumentowej, w zakresie i w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

Art. 70 ustawy – Prawo zamówień publicznych

Jak zatem widać, zacytowany paragraf w kwestii zakresu i sposobu składania podmiotowych środków dowodowych, odnosi do szczegółowej regulacji zawartej w przepisach wydanych na podstawie art. 70 ustawy.

Chodzi tutaj oczywiście o ustawę z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 2019 oraz z 2020 r. poz. 288, 1492, 1517, 2275 i 2320) dalej jako: Pzp.

Na podstawie art. 70 Pzp wydane zostało “Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r.”

Jak wskazano w § 2 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r.

podmiotowe środki dowodowe, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 346, 568, 695, 1517 i 2320), z zastrzeżeniem formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych.

§ 6 i 7 – Podmiotowe środki dowodowe w formie elektronicznej lub papierowej

Jako zasadę przyjęto zatem, że podmiotowe środki dowodowe są sporządzane w formie elektronicznej. Jednakże biorąc pod uwagę wielość źródeł pochodzenia tych dokumentów (sporządzane przez samego wykonawcę lub jednego z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniającym zasoby, podmiot udostępniający zasoby,  upoważniony podmiot trzeci) oraz to, że mogą mieć postać elektroniczną albo papierową Ustawodawca przewidział w § 6 i 7 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r. szczegółową regulację w zakresie zasad ich przekazywania.

I  tak, w przywołanych wyżej przepisach, zasady przekazywania zostały osobno określone dla dokumentów, których wystawcą jest

a)

-wykonawca,

– wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

– podmiot udostępniający zasoby

– lub podwykonawca niebędący podmiotem udostępniającym zasoby ( 7);

b) podmiot inny niż:

– wykonawca,

– wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia,

– podmiot udostępniający zasoby

– lub podwykonawca ( 6)

podmioty takie Rozporządzenie z dnia 30 grudnia 2020 r.  określa mianem „podmiotów upoważnionych”.

Ad. a. Podmiotowe środki dowodowe wystawione przez wykonawcę, wykonawcę wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawcę niebędącego podmiotem udostępniający zasoby przekazuje się w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zostały sporządzone jako dokument w postaci papierowej i opatrzone własnoręcznym podpisem, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczającym zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie takie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w § 7 ust. 3-4 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r.

Ad. b. W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zostały wystawione przez upoważnione podmioty (inne niż wykonawca, wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podmiot udostępniający zasoby lub podwykonawca) jako dokument elektroniczny, przekazuje się ten dokument.

W przypadku gdy podmiotowe środki dowodowe, zostały wystawione przez upoważnione podmioty jako dokument w postaci papierowej, przekazuje się cyfrowe odwzorowanie tego dokumentu opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, poświadczające zgodność cyfrowego odwzorowania z dokumentem w postaci papierowej. Poświadczenie takie odbywa się zgodnie z zasadami określonymi w § 6 ust. 3-4 Rozporządzenia z dnia 30 grudnia 2020 r.


Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

  • admin159c

    admin159c

Artykuły o podobnej tematyce

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.