Cyfrowa Gmina – program Ministerstwa Cyfryzacji

27 września 2021 Ministerstwo Cyfryzacji ogłosiło start programu „Cyfrowa Gmina”, dzięki któremu polskie samorządy otrzymają ok. 1 mld zł na cyfryzację

 


Co to oznacza dla GMIN?

Gminy otrzymają dofinansowanie w formie grantu do 100% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wysokość grantu dla jednej gminy wynosić będzie 100 000 zł, natomiast maksymalna to 2 000 000 zł (dofinansowanie w ramach grantów dla poszczególnych gmin zostanie określone zgodnie z metodologią opartą o wskaźnik G „wskaźnik podstawowych dochodów podatkowych na 1 mieszkańca gminy przyjęty do obliczania subwencji wyrównawczej w 2021 r., publikowany przez Ministerstwo Finansów”, a także liczby mieszkańców w danej jednostce)


O konkursie

Konkurs podzielony jest na 3 rundy, każda gmina będzie miała wyznaczoną dla siebie rundę, listę gmin w pierwszej rundzie będzie można poznać 18 października 2021 – wtedy też uruchomiony zostanie pierwszy nabór. Będzie on trwał 30 dni.

Kryteria wyboru

Jednym z najważniejszych czynników mających wpływ na otrzymanie dofinansowania będzie miała koncepcja projektu (weryfikacji podlega czy wnioskodawca przedstawił opis koncepcji projektu zawierający informacje o: potrzebach wnioskodawcy w zakresie cyfryzacji urzędu, a także jednostek podległych i nadzorowanych, celach i efektach projektu, w tym w odniesieniu do celów Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, V oś priorytetowa).


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Cyfryzacja urzędów JST, jednostek podległych oraz nadzorowanych (z wyłączeniem placówek ochrony zdrowia) oraz upowszechnienie wykorzystania chmury obliczeniowej przez samorządy Zakup sprzętu IT, oprogramowania, licencji niezbędnych do realizacji e-usług oraz zdalnej pracy i nauki np. stacje robocze, skanery, podpisy kwalifikowalne, czytniki itp. oraz zakup usług chmury obliczeniowej:
– zakup usług chmurowych. zakup usług SaaS umożliwiających zdalną pracę i wspierających realizację zadań opisanych w rozdziale „Ustawowe zadania gmin”;
– tworzenie środowisk zapewniających ciągłość działania kluczowych systemów informatycznych (np.: Disaster Recovery, backup).
Zakup sprzętu IT dla szkół i placówek
specjalnych
Zakup sprzętu IT np. laptopy, stacje robocze, monitory.
Edukacja cyfrowa dla JST Zakup szkoleń stacjonarnych lub on-line w zakresie obsługi nabytego sprzętu, oprogramowania, licencji, usług edukacyjnych w zakresie pozyskanych usług chmurowych (np.: szkolenia, warsztaty).
Cyberbezpieczeństwo W ramach kategorii obowiązkowe będzie przeprowadzenie technicznej diagnozy cyberbezpieczeństwa JST zgodnie z zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik do dokumentacji konkursowej. Ponadto dopuszcza się zakup specjalistycznego oprogramowania, zakup usług w tym zakup usług doradczych, szkolenia dla urzędników.

 

W ramach projektu kwalifikowane są również usługi dotyczące analiz, ekspertyz (na ten wydatek możliwe jest przeznaczenie do 5 % wartości przyznanego grantu):

 • diagnoza cyberbezpieczeństwa JST;
 • usługi doradcze – np. wsparcie w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia.

Pozostałe kwalifikowane usługi:

 • inne usługi z zakresu cyberbezpieczeństwa;
 • usługi szkoleniowe;
 • usługi informatyczne, w zakresie wdrożenia, konserwacji i serwisu sprzęt informatycznego;
 • usługi dostępu do chmury obliczeniowej;
 • usługi migracji danych do chmury obliczeniowej.

Ogólne informacje

Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 18 miesięcy, nie później jednak niż do 30.09.2023 r.
Alokacja na Granty wynosi 708 133 729 zł.

 


 

Rozwiązania wpisujące się w założenia programu Cyfrowa Gmina
dostępne w naszej ofercie:

 1. Licencja na oprogramowanie do przygotowywania dokumentów zamówienia w ramach ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności oraz do elektronicznej komunikacji zamawiającego z wykonawcami
 2. Licencja na oprogramowanie umożliwiające dostęp do bazy wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia z postępowania
 3. Licencja na oprogramowanie umożliwiające dostęp do kreatora umów o udzielenie zamówienia
 4. Licencja na oprogramowanie umożliwiające dostęp do bazy klauzul niedozwolonych

Więcej o proponowanych rozwiązaniach:

1. Licencja na oprogramowanie do przygotowywania dokumentów zamówienia w ramach ustawy prawo zamówień publicznych oraz zasady konkurencyjności oraz do elektronicznej komunikacji zamawiającego z wykonawcami

Więcej szczegółów dotyczących funkcjonalności – strona O programie

Cennik

Cena licencji dla wszystkich pracowników gminy i jednostek: 49.000,00 zł netto / 3 lata.

Cena 1 licencji na oprogramowanie: 5.988,00 zł netto / 1 rok.

2. Licencja na oprogramowanie umożliwiające dostęp do bazy wykonawców w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia z postępowania

Gmina otrzyma dostęp do bazy wykonawców, w stosunku do których mogą wystąpić podstawy do wykluczenia. Osoby prowadzące postępowanie o udzielenie zamówienia oraz oceniające wykonawców będą mogły w bazie sprawdzić każdego ocenianego wykonawcę. Oprogramowanie umożliwia pogłębioną ocenę ofert i umożliwia wybór wykonawcy rzetelnego i wiarygodnego.

Więcej szczegółów dotyczących funkcjonalności – strona Baza wykonawców

Cennik

Cena licencji dla wszystkich pracowników gminy i jednostek: 4.000,00 zł netto / 3 lata.

 

3. Licencja na oprogramowanie umożliwiające dostęp do kreatora umów o udzielenie zamówienia

Oprogramowanie będzie zawierało moduł w ramach którego w łatwy sposób, wykorzystując wiedzę i wieloletnie doświadczenie prawników, będzie można przygotować umowy o udzielenie zamówienia.
Moduł będzie umożliwiał przygotowanie:
– umowy o roboty budowlane;
– umowy dostawy;
– umowy o świadczenie usług.
Oprogramowanie będzie prowadziło użytkownika i na podstawie uzyskanych od niego informacji, będzie proponowało odpowiednie postanowienia umowne (np. jeżeli użytkownik zaznaczy, że wynagrodzenie będzie miało charakter ryczałtowy, wywczas system automatycznie wygeneruje właściwe postanowienia, dostosowane do potrzeb zamawiającego). Dzięki synchronizacji z modułem do przygotowywania dokumentacji zamówienia (m.in. specyfikacji warunków zamówienia) umowa zawsze będzie skorelowana z postanowieniami SWZ (m.in. w zakresie opisu przedmiotu zamówienia), co uniemożliwi popełnianie błędów. Proponowane postanowienia umowne będą na bieżąco weryfikowane przez doświadczonych prawników oraz przez system, m.in. pod kątem klauzul niedozwolonych, ich aktualności, czy zgodności z przepisami prawa.

Cennik

Cena licencji dla wszystkich pracowników gminy i jednostek: 49.000,00 zł netto / 3 lata.

Cena 1 licencji na oprogramowanie: 5.988,00 zł netto / 1 rok.

Wsparcie doradcze w zakresie przygotowania opisu przedmiotu zamówienia  Wartość: 10.000,00 zł netto

 

4. Licencja na oprogramowanie umożliwiające dostęp do bazy klauzul niedozwolonych

Gmina otrzyma dostęp do bazy klauzul niedozwolonych. Aplikacja na bieżąco będzie zbierała tego typu informacje – np. wyroki sądów powszechnych, czy wyroki Krajowej Izby Odwoławczej dotyczące klauzul abuzywnych.
Jedną z istotniejszych zmian, w zakresie realizacji zamówień publicznych, wprowadzonych na gruncie nowego prawa zamówień publicznych, odgrywają tzw. klauzule niedozwolone (abuzywne). Klauzule abuzywne w umowach (również zawieranych w ramach zamówień publicznych) to postanowienia umowne kształtujące obowiązki wykonawcy w sposób rażąco nieproporcjonalny do rodzaju zamówienia oraz ryzyk związanych z jego realizacją i z tego tytułu niedopuszczalne. Co prawda, instytucja ta jest znana na gruncie prawa cywilnego, ale wprowadzenie jej do reżimu zamówień publicznych należy uznać za bardzo dobry kierunek, z pewnością poprawiający sytuację przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne.Dzięki bazie gmina będzie dostawała informacje o tym, jakiego rodzaju postanowienia mogą zostać uznane za niedozwolone.
Baza będzie aktualizowana każdego dnia.

Cennik

Cena licencji dla wszystkich pracowników gminy i jednostek: 15.000,00 zł netto / 3 lata.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

Chcesz mieć pewność, że tworzysz poprawne dokumenty zamówienia (zgodne z nową ustawą o Pzp)?

Skorzystaj z programu do przygotowywania i prowadzenia postępowań za darmo. Dostęp otrzymasz na 30 dni, lub na czas przeprowadzenia jednego postępowania!

 • admin159c

  admin159c

Komentarze

Dodaj komentarz

Dodając komentarz akceptujesz politykę prywatności
Komentarz zostanie opublikowany po zaakceptowaniu przez administratora.