Regulamin korzystania z serwisu Asystent Postępowania

Obowiązuje od dnia 1 września 2021 roku

§1 [Postanowienia ogólne]

1. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 • Regulamin – niniejszy Regulamin udzielania licencji na korzystanie z Serwisu Asystent Postępowania;
 • Licencjodawca – Pawła Sendrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Centrum Zamówień Publicznych Paweł Sendrowski z siedzibą w Poznaniu pod adresem: ul. Grudzieniec 64, 60-601 Poznań, posiadającego nr NIP 6112292063, adres e-mail do kontaktu: biuro@postepowania.pl; ewentualna zmiana  formy  prawnej  Licencjodawcy,  jego  firmy,  siedziby, adresu  siedziby, rejestru, miejsca przechowywania dokumentacji, nie stanowi zmiany Regulaminu, ale jest notyfikowana  poprzez ogłoszenie na stronie www.postepowania.pl lub innej wskazanej przez Licencjodawcę;
 • Licencjobiorca – osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która zawiera z Licencjodawcą umowę o udzielenie licencji na korzystanie z Serwisu „Asystent Postępowania” przez siebie lub podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawiera umowę o udzielenie licencji;
 • Strony – łącznie Licencjobiorca i Licencjodawca; każdy z ww. podmiotów zwany jest z osobna „Stroną”;
 • Użytkownik – osobę fizyczną działającą w imieniu Licencjobiorcy, lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, zatrudniona przez Licencjobiorcę lub ww. podmiot bądź współpracująca z Licencjobiorcą lub ww. podmiotem, której Licencjobiorca lub ww. podmiot, w ramach kompetencji do zarządzania udzieloną mu licencją (w zakresie określonym Umową i Regulaminem) – przyznaje prawo do korzystania z Serwisu wyłącznie w jego imieniu i na jego rzecz, tj. na wewnętrzne potrzeby własne Licencjobiorcy lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji; każde naruszenie Umowy (w tym Regulaminu) dokonane przez Użytkownika traktowane jest równoznaczne z naruszeniem dokonanym przez Licencjobiorcę lub podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji ze wszystkimi skutkami stąd wynikającymi;
 • Serwis – portal internetowy do prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, zamówienia udzielanego zgodnie z zasadą konkurencyjności, bądź innego zamówienia związanego z wydatkowaniem środków publicznych nie przeprowadzanego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) jak również związany z wykorzystywaniem i przetwarzaniem informacji publicznych wraz z obsługującym go oprogramowaniem, którego Licencjodawca jest właścicielem oraz administratorem, jak również w stosunku, do którego przysługują mu wszelkie prawa autorskie (osobiste i majątkowe);
 • Pakiet – dostępny dla Użytkowników zakres funkcjonalności Serwisu, zgodnie z dokonanym przez Licencjobiorcę wyborem spośród dostępnych Pakietów. Rodzaj Pakietu określa zakres możliwości korzystania z Serwisu. Umowa może zawierać dodatkowe funkcjonalności, według indywidualnych uzgodnień pomiędzy Licencjobiorcą a Licencjodawcą zawartych w Umowie, wykraczające poza standardowy zakres Pakietu;
 • Usługi Dostępu do Informacji Publicznych – usługi świadczone w zakresie jednego z Pakietów, w ramach których Licencjobiorca uzyska dostęp do prowadzonego w Serwisie:
  • rejestru wykonawców, którzy w związku z realizacją umów o udzielenie zamówienia otrzymali kary umowne, z którymi rozwiązano umowę, odstąpiono od umowy, których pozwano lub którzy zostali wykluczeni z postępowania w związku z wprowadzeniem zamawiającego w błąd;
  • wyszukiwarki postępowań, w których zawarte będą postępowania przygotowane i opublikowane za pomocą Serwisu, a także publikatorów w powszechnie dostępnych rejestrach;
  • rejestru klauzul niedozwolonych.
 • Usługa Kreatora Umów – usługa świadczona w zakresie jednego z Pakietów w ramach której Licencjobiorca uzyska dostęp do formularza, po wypełnieniu którego za pomocą wprowadzonych danych dotyczących konkretnego rodzaju umowy będzie mógł wygenerować, utrwalić i pobrać do dalszego korzystania wzór umowy dotyczącej przedmiotu danego zamówienia, na warunkach określonych w Regulaminie.
 • Okres abonamentowy – okres na który udzielono Licencjobiorcy Licencji upoważniającej do korzystania z Serwisu na warunkach określonych w Umowie.
 • Umowa – umowa o udzielenie licencji na korzystanie z Serwisu zawarta między Licencjodawcą a Licencjobiorcą, której przedmiot  obejmuje  udzielenie  przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji – odpowiedniej ilości licencji na korzystanie z Serwisu w ramach wybranego przez Licencjobiorcę Pakietu, przez czas oznaczony równy wskazanemu w jej treści okresowi abonamentowemu;
 • Umowa przeniesienia praw – umowa o przeniesienie majątkowych praw autorskich, zawarta między Licencjodawcą a Licencjobiorcą, której przedmiot  obejmuje  przeniesienie  przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę – majątkowych praw autorskich do utworów wytworzonych przy pomocy Serwisu, na wskazanych w jej treści polach eksploatacji w ramach wybranego przez Licencjobiorcę Pakietu zawierającego Usługę Kreatora Umów;
 • Licencja – udzielona na mocy Umowy w odniesieniu do Serwisu licencja, upoważniająca do korzystania z Serwisu zalogowanego Użytkownika w okresie abonamentowym, na zasadach i w zakresie opisanym w Umowie i Regulaminie; Umowa określa ile licencji w ramach wykupionego Pakietu przysługuje Licencjobiorcy lub podmiotowi, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji; przyjmuje się, że jedna licencja oznacza jeden jednoczesny dostęp do Serwisu;
 • Konto – dostępną dla Użytkownika, po prawidłowym zalogowaniu się, część Serwisu pozwalającą na gromadzenie i modyfikację przez niego danych osobowych oraz innych danych gromadzonych w związku z rejestracją oraz korzystaniem z Serwisu, a także zawierająca informacje o rodzaju Konta oraz terminie jego ważności;
 • Dostęp – możliwość korzystania z Serwisu przez jednego Użytkownika w tym samym czasie; o ile nic innego wyraźnie nie wynika z Umowy.

2. Regulamin określa rodzaje oraz warunki udzielenia licencji na korzystanie z Serwisu prowadzonego pod domeną „www.asystent.postepowania.pl” jak również warunki zawierania i rozwiązywania Umowy, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

3. Regulamin udostępniany jest przed zawarciem Umowy w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Licencjobiorca, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownik.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie do świadczenia usług drogą elektroniczną, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.344), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.) oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

5. Licencjobiorca, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji oraz Użytkownicy są związani postanowieniami Regulaminu, który został im udostępniony i postanowieniami zawartej przez Licencjobiorcę Umowy. W przypadku rozbieżności między treścią Regulaminu i treścią Umowy, pierwszeństwo mają zapisy Umowy, z tym zastrzeżeniem, że w pozostałym zakresie, w którym zapisy obu ww. dokumentów nie wykluczają się – Licencjobiorca, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji oraz Użytkownicy związani są również treścią Regulaminu.

§2 [Usługi świadczone drogą elektroniczną]

 1. Usługi świadczone przez Licencjodawcę polegają na udostępnianiu drogą elektroniczną w całości lub części zasobów Serwisu w formie licencji niewyłącznej udzielonej Licencjobiorcy lub podmiotowi, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, na korzystanie z Serwisu, a także świadczenie innych usług, które zostały określone w Regulaminie lub w Umowie, w tym Umowach przeniesienia praw zawieranych pomiędzy Licencjodawcą a Licencjobiorcą.
 2. Licencjodawca może świadczyć usługi odpłatnie lub nieodpłatnie. W przypadku gdy Licencjodawca udostępnia określoną usługę za odpłatnością, informuje Licencjobiorcę o tej odpłatności, zasadach uiszczania i wysokości ceny za określoną usługę, w tym w szczególności za udzieloną licencję lub Umowę przeniesienia praw.
 3. Decydując się na wykupienie określonej ilości licencji, Licencjobiorca potwierdza, że zapoznał się z opisem licencji, warunkami korzystania z niej oraz z Regulaminem, oraz oświadcza, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu.
 4. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy licencję na korzystanie z Serwisu na czas oznaczony równy okresowi abonamentowemu określonemu w Umowie.
 5. Licencja na korzystanie z Serwisu obejmuje Pakiet lub Pakiety, wybrane przez Licencjobiorcę spośród Pakietów objętych ofertą handlową Licencjodawcy, oraz oprogramowanie niezbędne do korzystania z Pakietu lub Pakietów przez Użytkowników.
 6. O ile Umowa nie stanowi inaczej, liczba dostępów do Serwisu równa jest liczbie licencji na korzystanie z Serwisu udzielonych Licencjobiorcy lub podmiotowi, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji przez Licencjodawcę.
 7. Każda licencja na korzystanie z Serwisu udzielona na mocy Umowy:
 • ma charakter niewyłączny i niezbywalny;
 • z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów prawnych, uprawnia do korzystania z Serwisu tylko dla własnych potrzeb wewnętrznych Licencjobiorcy lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzieleniu licencji, z zastrzeżeniem dalszych ograniczeń określonych w treści Regulaminu, w tym także zastosowanych przez Licencjodawcę zabezpieczeń technicznych, poprzez przeglądanie jego zawartości i dokonywanie wydruków lub kopii plików zawartych w Serwisie na potrzeby własne;
 • umożliwia tylko jeden jednoczesny dostęp do Serwisu objętego tą licencją i tylko z tego stanowiska, z którego dokonano autoryzacji Użytkownika.

8. Licencjobiorca ani podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, nie mają prawa udzielania dalszych licencji na korzystanie z Serwisu (ani jego fragmentów, w tym Pakietów). Licencjobiorca ani podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, nie mają także prawa udzielania licencji do materiałów zawartych w Serwisie ani do oprogramowania.

9. Dana, udzielona  na  podstawie  Umowy,  licencja  na  korzystanie z Serwisu umożliwia korzystanie z niego tylko w takim zakresie, jaki został określony wyraźnie w jej treści, z uwzględnieniem postanowień pkt 7-8 powyżej. Nie można domniemywać lub wyprowadzać po stronie Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, innych uprawnień.

10. W okresie 48 miesięcy od dnia rozwiązania lub wygaśnięcia Umowy (niezależnie od przyczyny ani trybu, w którym Umowa została rozwiązana lub wygasła), Licencjobiorca, lub podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji oraz Użytkownicy będą mieli dostęp, w sposób określony przez Licencjodawcę, do plików elektronicznych wprowadzonych przez siebie do Pakietu, który taką czynność umożliwiał.

§3 [Rejestracja do Serwisu i założenie Konta]

 1. O ile Strony nie postanowią inaczej, w przypadku wykupienia przez Licencjobiorcę dla siebie lub dla podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, jednej licencji do korzystania z Serwisu, do założenia Konta w Serwisie uprawniony jest jedynie jeden Użytkownik.
 2. Możliwość założenia Kont na rzecz większej ilości Użytkowników istnieje tylko w przypadku wykupienia przez Licencjobiorcę dla siebie lub dla podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, większej liczby licencji.
 3. W celu zarejestrowania się do Serwisu i założenia Konta a także korzystania z usług świadczonych przez Licencjodawcę niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych wskazanych w ust. 7 oraz złożenie oświadczenia o zapoznaniu się z Regulaminem i jego akceptacji, która następuje poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w systemie teleinformatycznym będącym częścią Serwisu.
 4. Akceptując Regulamin, Użytkownik składa oświadczenie że wyraża zgodę na świadczenie usług drogą elektroniczną zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 5. Licencjobiorca może też udzielić Licencjodawcy upoważnienia do zarejestrowania w Serwisie i założenia Kont dla Użytkowników w jego imieniu lub w imieniu podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, we wskazanym przez niego zakresie.
 6. Poprzez zaznaczenie odpowiednich pól w systemie teleinformatycznym, który jest częścią Serwisu (poza akceptacją Regulaminu, o której mowa w ust.1-2), Użytkownik składa także oświadczenie woli, że wyraża lub nie wyraża zgody na:
 • przetwarzanie jego danych osobowych przez Licencjodawcę w celach marketingowych;
 • przetwarzanie jego danych osobowych przez Licencjodawcę w celach statystycznych;
 • przetwarzanie jego danych osobowych przez Licencjodawcę i jego partnerów w celu przesyłania od Licencjodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz informacji o organizowanych przez nich promocjach na podany przez niego adres elektroniczny, w tym newslettera i informacji o funkcjonalnościach Serwisu.

7. Podczas rejestracji Użytkownika w Serwisie i zakładania Konta, zobowiązany on zostanie do podania danych, które będą obejmować zarówno przy rejestracji i zakładaniu Konta w płatnej wersji Serwisu jak i w wersji DEMO Serwisu – imię i nazwisko oraz adres e-mail Użytkownika. W sytuacji gdy Użytkownik będzie jedynym lub pierwszym z Użytkowników uprawnionych przez Licencjobiorcę lub podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, do rejestracji i założenia Konta w Serwisie, zobowiązany on zostanie do podania dodatkowo danych Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji – nazwa i adres siedziby Licencjobiorcy lub ww. podmiotu, nr NIP, adres elektroniczny oraz nr telefonu. Użytkownik może być zobowiązany do podania innych danych, niż wskazane powyżej, jeżeli będzie to niezbędne do korzystania z jednego z Pakietów.

8. Licencjodawca gromadzi i przetwarza dane Użytkowników w zbiorze danych osobowych Użytkowników prowadzonym w postaci elektronicznej.

9. Użytkownik po zarejestrowaniu się do Serwisu i założeniu Konta otrzymuje za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego adres elektroniczny hasło do pierwszego logowania, które po pierwszym logowaniu powinien zmienić.

10. Licencjodawca nie przetwarza w swoim systemie teleinformatycznym hasła wpisanego przez Użytkownika. W razie utraty hasła przez Użytkownika, po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu Licencjodawcy, może być dla niego wygenerowane nowe hasło.

11. Udostępnianie hasła dostępu przez Użytkownika osobom trzecim lub podmiotom trzecim jest zabronione. W przypadku stwierdzenia przez Licencjodawcę udostępnienia hasła dostępu osobom lub podmiotom trzecim, przez którąkolwiek z ww. osób, dostęp Użytkownika do płatnej części Serwisu może zostać zablokowany. W takich sytuacjach Licencjodawca zastrzega też sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług i rozwiązania Umowy.

12. Zarejestrowanie się do Serwisu i założenie Konta wymaga spełnienia następujących warunków:

 • wypełnienia formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronie internetowej Serwisu;
 • wypełnienia wszystkich pól formularza oznaczonych gwiazdką (*) jako obowiązkowe;
 • wpisania do formularza danych Użytkownika, zgodnych z prawdą;
 • poprawnego wypełnienia i zaakceptowania wniosku rejestracyjnego przez Użytkownika, który zapisany zostaje w systemie teleinformatycznym Serwisu;
 • potwierdzenia rejestracji Użytkownika w Serwisie i założenia Konta poprzez wejście w link aktywacyjny wysłany na wskazany we wniosku rejestracyjnym adres elektroniczny;
 • dodatkowo – wymaga się wpisania do sekcji „dane do faktury” danych płatnika faktury, gdyż będą one źródłem danych do wystawionej Licencjobiorcy faktury.

13. Licencjodawca może żądać potwierdzenia danych podanych w formularzu rejestracyjnym, brak poprawnej weryfikacji danych, w tym adresu elektronicznego, może skutkować usunięciem wprowadzonych danych do bazy po 14 dniach od daty ich zarejestrowania. W takich sytuacjach Licencjodawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia usług i rozwiązania Umowy.

14. Po zakończeniu procesu rejestracji i założeniu Konta Użytkownik otrzymuje dostęp do wybranego rodzaju Konta oraz Serwisu a także informację określającą zasady uiszczenia opłat.

15. Dostęp oraz możliwość rejestracji do Serwisu i założenia Konta jest uruchamiany automatycznie w momencie zawarcia Umowy.

16. Użytkownik ma prawo do skorygowania wpisanych przez siebie danych. W celu skorygowania błędnych informacji podanych we wniosku rejestracyjnym i formularzu Użytkownik powinien zalogować się w Serwisie, gdzie ma możliwość edytowania wszystkich danych. Po dokonaniu zmian zatwierdza je.

17. Treści zapisywane przez Użytkownika przechowywane są na serwerach będących w dyspozycji Licencjodawcy przez okres obowiązywania Umowy i przez 48 miesięcy po ustaniu lub rozwiązaniu Umowy.

18. Licencjodawca zastrzega, że w przypadku niektórych Pakietów, dostęp do Serwisu będzie możliwy po dokonaniu zakupu dostępu online za pośrednictwem sklepu internetowego Licencjodawcy. Dostęp będzie przyznawany na podstawie odrębnego regulaminu sprzedaży sklepu Licencjodawcy.

§4 [Dostęp do treści]

 1. Dokonanie rejestracji w Serwisie i założenie Konta umożliwia dostęp do zasobów umieszczonych w części płatnej Serwisu.
 2. Licencjodawca określa w Cenniku (dostępnym na stronie internetowej www.asystent.postepowania.pl) zakres Pakietów dostępnych dla Licencjobiorcy dla danego rodzaju Konta i wysokość opłat, które Licencjobiorca jest zobowiązany w związku z tym ponieść.
 3. W celu uzyskania dostępu do zasobów Serwisu w wybranym przez Licencjobiorcę zakresie, należy wykupić wybraną przez Licencjobiorcę ilość licencji na korzystanie z Serwisu, uwzględniających wybrany przez Licencjobiorcę Pakiet i okres korzystania z licencji, zgodnie z zasadami określonymi w Cenniku oraz podpisać Umowę. Umowa zostaje zawarta na czas oznaczony, określony w treści Umowy.
 4. W celu uzyskania dostępu do utworów wytworzonych za pomocą Usługi Kreatora Umów należy zawrzeć Umowę przeniesienia praw uwzględniającą konkretny i oznaczony utwór zgodnie z zasadami określonymi w Cenniku.
 5. Z momentem zawarcia Umowy, uznaje się że Użytkownik/Użytkownicy są uprawnieni do dokonania rejestracji w płatnej wersji Serwisu i założenia Konta/Kont albo takiej rejestracji i założenia Konta/Kont dokonuje Licencjodawca z upoważnienia Licencjobiorcy.
 6. Licencjodawca zobowiązuje się rozpocząć świadczenie usług w terminie maksymalnie 2 dni od dnia zawarcia Umowy, rejestracji przez Użytkownika/Użytkowników w Serwisie i założenia Konta/Kont oraz jego/ich zaakceptowaniu przez Licencjodawcę, nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych.
 7. Treści zapisywane przez Użytkowników przechowywane są na serwerach Licencjodawcy. W przypadku jeżeli wskutek warunków technicznych, prawnych, organizacyjnych lub innych Licencjobiorcy, treści zapisywane mają być wyłącznie na serwerach Licencjobiorcy, lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, Strony w odrębnym porozumieniu ustalą warunki takiego świadczenia usług.

§5 [Usługa Newsletter]

 1. Usługą dodatkową świadczoną za pośrednictwem poczty elektronicznej jest wysyłanie zamówionego przez Użytkownika biuletynu informacyjnego tzw. newslettera na podany przez Użytkownika adres elektroniczny.
 2. Licencjodawca będzie przesyłał Użytkownikowi newsletter na podany przez niego adres elektroniczny tylko w przypadku, gdy wyrazi on zgodę na otrzymywanie od Licencjodawcy informacji handlowej w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344).
 3. Usługa wysyłania newslettera jest świadczona bezpłatnie i jest dostępna dla każdego Użytkownika Serwisu.
 4. Newsletter jest przesyłany do Użytkownika zgodnie z wybraną przez niego częstotliwością, przy czym w każdym miesiącu wysyłane są maksymalnie 4 newslettery.
 5. Korzystanie z usług świadczonych za pośrednictwem poczty elektronicznej jest uwarunkowane posiadaniem czynnego i poprawnie skonfigurowanego konta poczty elektronicznej.

§6 [Usługi Dostępu do Informacji Publicznych]

 1. Usługi Dostępu do Informacji Publicznych będą świadczone w ramach jednego z Pakietów.
 2. Usługi Dostępu do Informacji Publicznych będą prowadzone przy użyciu tylko i wyłącznie danych:
 • jawnych i ogólnodostępnych, nie będących informacjami poufnymi, ujawnianych w publicznych rejestrach, w tym w szczególności, lecz nie tylko w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Biuletynie Zamówień Publicznych;
 • stanowiących informacje publiczną w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) o dostępie do informacji publicznej;
 • podlegających upublicznieniu na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. Nr 19, poz.177 ze zm.) prawo zamówień publicznych;
 • nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 211 ze zm.) o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 • nie stanowiących danych osobowych osób fizycznych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), na których przetwarzanie wymagana jest podstawa prawna, której Licencjodawca nie posiada.

3. Licencjodawca zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia korzystania z Usług Dostępu do Informacji Publicznych w częściowym lub całościowym zakresie w przypadku stwierdzenia, że:

 • dane zawarte w Serwisie nie są danymi wskazanymi w § 6 ust. 2 powyżej;
 • upublicznienie danych zawartych w Serwisie może stanowić naruszenie przepisów obowiązującego prawa, w szczególności lecz nie tylko, może stanowić naruszenie zasad przetwarzania danych osobowych lub czyn nieuczciwej konkurencji;
 • upublicznienie danych zawartych w Serwisie zostało wstrzymane na podstawie decyzji organu lub wyroku sądowego;

4. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności wobec Licencjobiorcy ani osób trzecich za skutki czasowej niedostępności Serwisu i Usług Rejestrowych świadczonych w jego ramach.

5. Licencjodawca zastrzega, że dane podane w Serwisie mają tylko i wyłącznie charakter informacyjny służący organizacji postępowań w sposób przejrzysty, jawny, rzetelny oraz mający wesprzeć proces wyboru wykonawcy danego zamówienia, gwarantującego wykonanie zamówienia w sposób pełny i zgodny z jego treścią i nie mają charakteru ocennego czy kategoryzującego poszczególnych wykonawców, których dane są zamieszczane w Serwisie.

6. Licencjodawca zastrzega, że zamieszczenie w Serwisie danych pozyskanych przez Licencjodawcę, nie sugeruje ani nie przesądza obowiązku zastosowania w stosunku do podmiotów objętych uzyskanymi informacjami, zastosowania jakichkolwiek środków prawnych. Zastosowanie środków prawnych przez Licencjobiorcę lub podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika, jest wyłączną decyzją Licencjobiorcy lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownik.

7. Licencjodawca nie odpowiada za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w Serwisie. Informacje zawarte w Usługach Dostępu do Informacji Publicznych mają charakter poglądowy.

8. Brak danych w Serwisie, odnoszących się do danego przedsiębiorcy nie przesądza o braku wystąpienia okoliczności mogących być przedmiotem danych umieszczanych w Usługach Dostępu do Informacji Publicznych i nie przesądza o braku podstaw do podjęcia w stosunku do niego środków prawnych Licencjobiorcę lub podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika.

9. Licencjodawca dokłada wszelkich starań, aby dane publikowane w Serwisie w tym dane zamieszczane w Usługach Dostępu do Informacji Publicznych były rzetelne i odpowiadały stanowi rzeczywistemu. Jednocześnie Licencjodawca zastrzega, że wszelkie dane publikowane  w Serwisie w tym w Usługach Rejestrowych, ze względu na dynamikę zmian i ciągłe udoskonalanie są na bieżąco uzupełniane. Licencjodawca nie odpowiada wobec Licencjobiorcy ani żadnych osób trzecich za jakiekolwiek skutki opublikowania w Usługach Rejestrowych jak i całym Serwisie:

 • nieaktualnych informacji o wykonawcach widniejących w Usługach Rejestrowych;
 • informacji niezgodnych ze stanem rzeczywistym spowodowanych wprowadzeniem Licencjodawcy w błąd przez podmiot udostępniający informację publiczną niezgodną ze stanem rzeczywistym;
 • informacji nie stanowiącej informacji publicznej wynikającego z niezgodnego z prawem ujawnienia przez podmiot udostępniający informacje publiczną, informacji nie stanowiącej publicznej;
 • informacji nieaktualnych bądź niezgodnych ze stanem rzeczywistym wynikającego z ich błędnego wprowadzenia do rejestrów jawnych i ogólnodostępnych, w tym w szczególności, lecz nie tylko do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;
 • informacji nieaktualnych bądź niezgodnych ze stanem rzeczywistym spowodowanego przez błędne podanie Licencjodawcy tych informacji przez podmiot, którego podawane informacje dotyczą;
 • informacji nieaktualnych bądź niezgodnych ze stanem rzeczywistym spowodowanego jakąkolwiek inną przyczyną niezawinioną i niezależną od Licencjodawcy.

10. Licencjodawca w ramach Usług Dostępu do Informacji Publicznych nie działa na podstawie ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 389).

§7 [Informacje techniczne]

 1. Do korzystania z Serwisu, niezależnie od innych wymagań określonych w Regulaminie, niezbędne jest posiadanie przez Użytkownika:
 • dostępu do Internetu;
 • dostępu do indywidualnego konta poczty elektronicznej e-mail;
 • prawidłowo skonfigurowanej przeglądarki internetowej w podanej wersji lub nowszej: Mozilla Firefox 80, Google Chrome 86, Safari 14, Opera 10.0;
 • dla urządzeń mobilnych w tym smartfonów systemu Android 10 lub nowszego, lub urządzenie z systemem iOS w wersji 14 lub wyższej;
 • w przypadku korzystania z usługi pobierania plików także: posiadanie i zainstalowanie przez Użytkownika odpowiedniego oprogramowania umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pobranego pliku w formacie PDF, DOC, XLS lub MP3.

2. Licencjodawca nie ponosi kosztów związanych z uzyskaniem przez Użytkownika niezbędnego dostępu do Serwisu w związku z korzystaniem przez niego z Internetu lub innych środków komunikowania się na odległość, a także właściwego oprogramowania do korzystania z dostępu do Serwisu lub umożliwiającego odczytanie lub zapisanie pliku. Zasady i koszty takiego dostępu reguluje umowa zawarta przez Licencjobiorcę lub Użytkownika z podmiotem udostępniającym takie usługi lub oprogramowanie.

§8 [Obowiązki Licencjobiorcy i Użytkownika]

 1. Licencjobiorca, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Licencjodawcę o każdej stwierdzonej przerwie w świadczeniu usług.
 2. Zabronione jest wykorzystywanie przez Licencjobiorcę, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika świadczonych usług do podejmowania jakiejkolwiek działalności naruszającej obowiązujące przepisy prawa, ustalone zwyczaje, zasady współżycia oraz porządku publicznego.
 3. Licencjobiorca, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji i Użytkownik zobowiązani są do zachowania wszelkich niezbędnych środków ostrożności w celu zabezpieczenia danych i oprogramowania ich urządzeń końcowych przed ingerencją ze strony osób lub podmiotów trzecich.
 4. W przypadku powzięcia przez Licencjodawcę wątpliwości co do tożsamości osoby składającej oświadczenie lub wydającej dyspozycję, Licencjodawca może odmówić realizacji takiej dyspozycji lub przyjęcia oświadczenia.
 5. Wszelkie sytuacje, powodujące utratę kontroli nad narzędziami pozwalającymi Licencjobiorcy, podmiotowi na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownikowi na zarządzanie usługą, muszą być niezwłocznie zgłaszane Licencjodawcy, który jest uprawniony do podjęcia działań mających na celu przywrócenie kontroli Licencjobiorcy, ww. podmiotowi lub Użytkownikowi.
 6. Licencjobiorca zobowiązany jest do wykorzystywania informacji zawartych w Serwisie zgodnie z ich przeznaczeniem i w celach zgodnych z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 7. Zabronione jest umieszczanie w Serwisie treści bezprawnych.
 8. Zabronione jest udostępnianie informacji oraz treści zawartych Usługach Dostępu do Informacji Publicznych osobom trzecim bez zgody Licencjodawcy.
 9. Licencjobiorca może wykorzystywać dane uzyskane z serwisu w ramach swojej działalności i w ramach tej działalności dane te upubliczniać.
 10. Zakazane jest w szczególności używanie informacji zawartych w Serwisie do:
 • celów zabronionych i sprzecznych z ustawą prawo zamówień publicznych lub Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (MIiR/2014-2020/12(5)) lub jakimkolwiek innym aktem prawa;
 • rozpowszechniania informacji nieprawdziwych lub nierzetelnych, wprowadzających w błąd o przedsiębiorcy, którego dane widnieją w Serwisie lub o jakimkolwiek innym przedsiębiorcy albo przedsiębiorstwie, w celu przysporzenia korzyści lub wyrządzenia szkody lub do jakichkolwiek innych czynów mogących stanowić czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211);
 • celów sprzecznych z Regulaminem jak i udzieloną Licencją lub zawartą umową o udzielenie Licencji lub Umową przeniesienia praw.

11. Licencjobiorca jest zobowiązany przy korzystaniu z Serwisu i oferowanych w jego ramach usług, zwłaszcza Usług Dostępu do Informacji Publicznych i Usługi Kreatora Umów do podawania informacji:

 • rzetelnych i prawdziwych;
 • co do których posiadania, przetwarzania i udostępniania jest uprawniony,
 • nie będących danymi niejawnymi i poufnymi zwłaszcza informacjami stanowiącymi tajemnicę przedsiębiorstwa, tajemnicę postępowania lub utajnionymi na jakiejkolwiek innej podstawie umownej lub prawnej;
 • mogących naruszyć zasady przetwarzania danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§9 [Ograniczenia odpowiedzialności i prawa Licencjodawcy]

 1. Licencjodawca w okresie obowiązywania Licencji będzie na bieżąco wprowadzał do Serwisu zmiany wynikające z obowiązujących przepisów prawa w zakresie ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych lub Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020 (w zakresie stosowania tzw. „zasady konkurencyjności”), mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu i innych aktów prawnych.
 2. Jeżeli w ocenie Licencjodawcy konieczne będzie wprowadzenie do Serwisu zmian o charakterze technicznym lub organizacyjnym lub też zmiany te mogą przyczynić się do udoskonalenia Serwisu, Licencjodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania tych zmian bez konieczności uzyskiwania zgody Licencjobiorcy lub podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji.
 3. Wprowadzanie zmian, o których mowa w ust. 1-2, następuje w ramach wynagrodzenia ustalonego w Umowie.
 4. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do krótkiej przerwy technicznej w funkcjonowaniu Serwisu, w przypadku podejmowania działań, o których mowa w ust. 1-2 oraz planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera a także aktualizacji oprogramowania Serwisu oraz w przypadkach wymienionych w § 6 ust. 3 Regulaminu. Licencjodawca powiadomi Użytkowników o terminie i czasie trwania przerwy technicznej trwającej dłużej niż 12 godzin z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem.
 5. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do Serwisu, jak również za zaprzestanie świadczenia usług drogą elektroniczną wskutek zdarzeń będących skutkiem siły wyższej, z przyczyn od niego niezależnych lub z przyczyn leżących po stronie Licencjobiorcy, podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika.
 6. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Licencjobiorcę, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika wynikające z korzystania przez nich z niezabezpieczonego lub nieposiadającego ochrony antywirusowej urządzenia, za pomocą którego łączą się oni z Serwisem lub korzystają z usług.
 7. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania jakichkolwiek informacji lub rozwiązań zamieszczonych na stronach Serwisu lub zastosowania funkcjonalności Serwisu lub posłużenia się wzorami lub szablonami dokumentów udostępnianych w ramach świadczonych usług. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności, jeżeli wskutek braku możliwości dostępu do Serwisu lub nieprawidłowości w jego działaniu, doszło do nieprawidłowości w udzielanych przez Licencjobiorcę lub podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, zamówieniach publicznych.
 8. Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za negatywne skutki, w tym za wytworzenie przy pomocy Serwisu utworu niezgodnego ze stanem rzeczywistym, prawnym lub celem postępowania oraz szkodę nim wywołaną w wyniku korzystania z Serwisu w tym Usług Dostępu do Informacji Publicznych i Usługi Kreatora Umów spowodowanych:
 • podaniem przez Licencjobiorcę, podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika danych nieprawdziwych lub nierzetelnych;
 • podaniem przez Licencjobiorcę, podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika danych do których Licencjobiorca lub. ww. podmiot nie był uprawniony;
 • podaniem przez Licencjobiorcę podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika danych stanowiących informację niejawne, poufne, stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa lub informację utajnioną na jakiejkolwiek innej podstawie umownej lub prawnej.

9. Korzystanie z Serwisu w żaden sposób nie zwalnia Licencjobiorcy, podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji i Użytkowników z odpowiedzialności oraz nie przenosi z Licencjobiorcy, ww. podmiotu lub Użytkowników na Licencjodawcę odpowiedzialności za prawidłowe przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. W szczególności Licencjodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy popełnione podczas korzystania z Serwisu, w tym w trakcie przygotowania lub przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z wykorzystaniem Serwisu.

10. Korzystanie z Serwisu nie oznacza nabycia przez Licencjobiorcę, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów w nim zawartych, Licencjobiorca, ww. podmiot lub Użytkownik mogą korzystać z tych utworów jedynie w zakresie dozwolonym w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm., dalej jako „ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych”), niniejszym Regulaminie oraz w Umowie.

11. Licencjodawca zastrzega sobie prawo umieszczania w dowolnej części Serwisu treści reklamowych w formach stosowanych w Internecie, w zakresie usług świadczonych przez Licencjodawcę. Ani Licencjodawca ani Licencjobiorca ani podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji ani Użytkownik nie ponoszą odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na Serwisie oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.

12. Licencjodawca ma prawo posługiwania się nazwą Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji i wskazywaniem ww. podmiotów jako klientów Licencjodawcy – w celach marketingowych.

§10 [Postępowanie reklamacyjne]

 1. Reklamacje związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez Licencjodawcę warunków usługi określonych w Regulaminie lub Umowie bądź wadliwego ich rozliczenia mogą być składane przez Licencjobiorcę przez całą dobę.
 2. Zgłoszenie reklamacji następuje poprzez przesłanie jej na adres: biuro@postępowania.pl.
 3. Reklamacja może być wniesiona w terminie do 30 dni od dnia, w którym usługa została wykonana lub miała być wykonana.
 4. Reklamacja w sprawie niewykonania lub nienależytego wykonania usługi musi zawierać w szczególności: jej przedmiot i odpowiednie uzasadnienie, a jeżeli jest to możliwe wskazanie postępowania, z którym związana jest reklamacja.
 5. Reklamacje są rozpatrywane przez Licencjodawcę w terminie 14 dni od ich zgłoszenia. Rozpatrywanie Reklamacji odbywa się w dni robocze, w czasie od godz. 8:00 do 16:00, przypadającym w każdym dniu tygodnia niebędącym sobotą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.
 6. Jeżeli Reklamacja zawiera braki skutkujące niemożnością jej rozpatrzenia, Licencjodawca wzywa Licencjobiorcę lub podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, do uzupełnienia Reklamacji, wyznaczając odpowiedni termin. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu, Reklamację pozostawia się bez rozpoznania. Termin na rozpatrzenie Reklamacji, o którym mowa w ust. 5, liczony jest od dnia uzupełnienia Reklamacji.
 7. Informacja o rozpatrzeniu Reklamacji przesyłana jest do Licencjobiorcy lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, w postaci elektronicznej na jego adres poczty elektronicznej.

§11 [Prawa autorskie]

 1. Serwis, w tym Pakiety i zw. z nimi oprogramowanie, oraz do momentu zawarcia Umowy przeniesienia praw również produkty wytworzone w ramach usługi Kreatora Umów, stanowią przedmiot własności intelektualnej Licencjodawcy. Serwis stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 2. Majątkowe prawa autorskie do Serwisu, w tym kodu źródłowego stanowią własność Licencjodawcy na podstawie stosownej umowy i podlegają ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Wykupienie przez Licencjobiorcę usługi płatnej w postaci licencji na korzystanie z Serwisu, dla siebie lub dla podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, na zasadach określonych w Regulaminie, tożsame jest z udzieleniem przez Licencjodawcę – Licencjobiorcy lub ww. podmiotowi, prawa do korzystania z Serwisu lub jego określonej części w określonym czasie, wyłącznie dla własnych potrzeb Licencjobiorcy lub ww. podmiotu związanych z prowadzoną przez niego działalnością, w zakresie uregulowanym niniejszym Regulaminem oraz Umową.
 4.  Zawarcie przez Licencjobiorcę Umowy przeniesienia praw, w zakresie utworów powstałych przy użyciu usługi Kreatora Umów na użytek swój lub podmiotu, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł Umowę przeniesienia praw, na zasadach określonych w Regulaminie, tożsame jest z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do oznaczonych w treści tej umowy utworów, powstałych przy użyciu Usługi Kreatora Umów na rzecz Licencjobiorcy lub ww. podmiotu, w zakresie rozporządzania nimi i korzystania z nich przez czas nieoznaczony na następujących polach eksploatacji:
 • w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów,
 • w zakresie przekształcania utworów w całości lub w częściach do postaci elektronicznej,
 • w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwory utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy,
 • w zakresie wykorzystywania utworów w całości z wyłączeniem wykorzystywania utworu w częściach i w ustalonej przez Licencjobiorcę
 • w zakresie rozpowszechniania kopii utworów, a także jego poszczególnych egzemplarzy,
 • w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony powyżej – m.in. remitowania,
 • prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań utworu, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w utworze w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na utwór, a także wykorzystywania opracowań utworu w postaci przeróbek, fragmentyzacji i/lub przemontowywania nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być utrata indywidualnego charakteru utworu z wyłączeniem możliwości wykorzystania wizerunku artysty zawartego w utworze w celu stworzenia innego utworu.

5. W zakresie udzielonego dostępu, o którym mowa w ust. 3 oraz ust. 4 powyżej, ani Licencjobiorca ani podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji ani Użytkownicy nie mają prawa do:

 • sprzedaży, wypożyczania, wynajmu czy też odstępowania licencji;
 • rozpowszechniać ani udostępniać, w inny niż wskazany w pkt 1) sposób, osobom trzecim lub podmiotom trzecim dostępu do Serwisu ani jego fragmentów, w tym Pakietów w nim zawartych ani ich zawartości/fragmentów, ani jego/ich kopii z serwerów ftp, na stronach Web czy z innych urządzeń, które powodowałyby jego dostępność dla innych niż Licencjobiorca podmiotów;
 • przekazywania informacji umożliwiających dostęp do Serwisu osobom lub podmiotom trzecim, tj. innym niż Licencjobiorca, podmiot na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji lub Użytkownik, osobom fizycznym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnymi;
 • udostępniania odpłatnie pobranych materiałów na rzecz innych osób trzecich;
 • usuwania bądź zmiany znaków handlowych i informacji o Licencjodawcy podanych w elementach Serwisu i materiałach towarzyszących;
 • modyfikowania kodu wynikowego jakiegokolwiek programu wchodzącego w skład Serwisu;
 • wykonywania kopii programów i danych, będących elementami Serwisu – nie dotyczy to danych wprowadzanych przez Użytkowników;
 • dokonywać zmian w bazie danych lub bazach danych stanowiącej lub stanowiących część składową Serwisu – nie dotyczy to danych wprowadzanych przez Użytkowników;
 • samodzielnego oddzielania od całości Serwisu jakiejkolwiek części, kopiowania i umieszczania jej w jakimkolwiek innym miejscu niż tam, gdzie została pierwotnie umieszczona przez Licencjodawcę;
 • dekompilować ani deasemblować oprogramowania, jak również dokonywać czynności tłumaczenia, przystosowywania, zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian w oprogramowaniu, w tym usuwać jego ew. błędów;
 • samodzielnego dokonywania zmian w działaniu Serwisu oraz wszelkich innych zmian technicznych bez zgody Licencjodawcy,
 • wprowadzania do nazewnictwa obowiązującego w Serwisie zmian, dodatków lub skrótów, które zniekształcają treść lub formę;
 • przeniesienia praw wynikających z Umowy na osobę trzecią lub podmiot trzeci, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Licencjodawcy.

6. Za każde naruszenie ust. 3 i 4 Regulaminu Licencjobiorca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 10.000,00 zł.

§12 [Postanowienia końcowe]

 1. Licencjodawca udziela Licencjobiorcy lub podmiotowi, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji, licencji na korzystanie z Serwisu na czas określony w Umowie. Jeżeli Licencjobiorca na 15 dni przed upływem okresu obowiązywania Umowy (licząc od momentu zawarcia Umowy) nie doręczy na adres siedziby Licencjodawcy oświadczenia o rozwiązaniu Umowy, ulega ona automatycznemu przedłużeniu na okres kolejnych 12 miesięcy, licząc od upływu pierwotnego okresu obowiązywania zawartej przez Strony Umowy.
 2. Regulamin może ulec zmianie. Licencjodawca zastrzega sobie prawo do odstępstwa od postanowień Regulaminu jedynie na korzyść Licencjobiorcy.
 3. O treści zmian Regulaminu Licencjobiorca lub podmiot, na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji oraz Użytkownicy, zostaną powiadomieni w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu Licencjobiorca nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez niego przyjęte.
 4. Zasady przetwarzania danych osobowych Licencjobiorców, podmiotu na rzecz którego Licencjobiorca zawarł umowę o udzielenie licencji i Użytkowników zostały uregulowane w Polityce prywatności.